บริการรับทำบัญชี

บริการของเรา

เราให้บริการอะไรบ้าง

จัดทำสมุดบัญชี ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่สมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย และสมุดบัญชีแยกประเภท โดยมีการบันทึก ควบคุมลูกหนี้ และเจ้าหนี้รายตัว สามารถออกรายงานในรายละเอียดเรื่องลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินงาน ได้อย่างทันท่วงที

บริการรับทำบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ

ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชี จัดระเบียบเอกสาร ความจำเป็นของเอกสาร ที่ต้องใช้ในธุรกิจ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี

ตรวจสอบรายการความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี

 • รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้
 • เอกสารนำฝากธนาคาร และการปรับปรุงบัญชี การบันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

จัดทำสมุดรายวันจ่าย , รายวันซื้อ, รายวันรับ, รายวันขาย, รายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภททั่วไป พร้อมตรวจสอบ

วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัด และถูกต้องตามแนวทางของ ประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อการจัดทำบัญชีที่มีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสรรพากร

จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ และทะเบียนทรัพย์สิน

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

จัดทำงบทดลอง และ งบการเงินประกอบด้วย

 •  งบกำไรขาดทุน/งบดุล
 • และ ภ.ง.ด.50

จัดทำการประมาณการ พร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภ.ง.ด.51

จัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นที่ธุรกิจควรปรับปรุงแก้ไข

บริการด้านภาษีจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

 • พร้อมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53, ภ.พ.30, ภ.พ.36, ภ.พ.40 พร้อมบริการนำส่งภาษี

ยื่นภาษีประจำเดือน ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 ภ.พ.30 ภ.พ.40
พร้อม ยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม สรุปงาน ภ.ง.ด. 1ก

 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีกภาษีอากร และวางแผนภาษี
 • ให้บริการเข้าพบสรรพากร พร้อม ให้ข้อมูลและคำชี้แจงต่างๆ

บริการอื่น ๆ

บริการภาษี /ประกันสังคม

 • จัดเตรียมแบบภาษีที่เกี่ยวข้องในรายเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบภาษี ภงด.1, ภงด.2, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54 หรือภาษีนิติบุคคลอื่นทีเกี่ยวข้อง พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ
  – รายงานภาษีขาย และจัดทำแบบ ภ.พ.30, ภ.พ.36 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  – คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคมประจำเดือน
  – จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งกรมสรรพากรรายปีพร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
 •  สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) โดยมีการปรึกษาพูดคุยกับผู้ประกอบการถึงการประมาณการภาษีครึ่งปี ก่อนยื่นสรรพากร
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ (ภ.ง.ด.50)
 • วางแผนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับกรรมการ

ใบรับประกัน

ผ่านการตรวจประเมินเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ

บริการอื่น ๆ

บริการตรวจสอบบัญชี

กฏหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน และส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซนต์รับรองงบ เพื่อส่งให้หน่วยราชการต่อไป

 • บริการตรวจสอบบัญชี งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
  มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน และบริการเป็นกันเอง
 • ตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน
 • ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน
 • รายงาน ชี้แจงเหตุผล และเสนอรายงานการสอบบัญชี
 • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมเตรียมเอกสาร

บริการอื่น ๆ

บริการวางระบบบัญชี

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ศึกษาและทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้า จนถึงการทำงานเชิงลึก และกระบวนการต่างๆ
 2. วิเคราะห์และออกแบบ ระบบบัญชี และขั้นตอนการทำงาน หากมีระบบเก่าจะเรียนรู้ศึกษาขั้นตอนการทำงานเก่า หาจุดบกพร่องก่อน (เช่นออกแบบผังบัญชี รหัสบัญชี ผังแสดงการเดินทางของข้อมูล เอกสาร ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของระบบบัญชี , แยกประเภทของงานบัญชี การเงิน งบการเงิน กำหนดรูปแบบงานบัญชีตามประเภทของการดำเนินงาน แนวทางการจัดทำรายการต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และอื่นๆ)
 3. เมื่อได้ระบบใหม่แล้ว ทำการอบรมให้ลูกค้าเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
 4. ทดสอบการทำงาน บันทึกข้อมูล และออกรายงาน เอกสาร ต่างๆ ติดตามผล ปรับปรุงแก้ไข จนได้ระบบบัญชีที่สมบูรณ์ (ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออก หาทางลดเวลา และต้นทุนในการทำงาน)
 5. แนะนำการสำรองข้อมูล แก้ไขปัญหา คอยดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า

บริการอื่น ๆ

บริการด้าน
การจดทะเบียนธุรกิจ

ตัวอย่างงานบริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

 • บริการ จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน พาณิชย์และอื่นๆ
 • บริการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • บริการจดทะเบียน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ
 • บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลต่างๆ
 • บริการ จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
 • บริการคัดหนังสือรับรอง
 • บริการให้คำปรึกษาทั่วไป ฟรี !
 • บริการติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนการค้า

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
เเละให้คำปรึกษา

 • รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม ให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า โดยบริษัท สุขเกษมการบัญชี จำกัด

โปรโมชั่น !

รับจดทะเบียน (พร้อมแถมค่าบริการต่างๆมากมาย) :
1. บริการจดทะเบียน บริษัท
ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท : ค่าบริการ 9,500 บาท
2. บริการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4,500 บาท

ฟรี !

1. ป้าย
2. ตราประทับ
3. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT, กพ.20)
4. คัดหนังสือรับรอง (ทั้งชุด) + ใบทะเบียนพาณิชย์
5. ทำบัญชีฟรี 3 เดือน
6. รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
7. แบบฟอร์มเอกสาร + เเนะนำโปรแกรมบัญชี
8. ปรึกษาฟรี

รับปรึกษาปัญหา :

1. ได้รับหมายเรียกกรณีขาดส่งงบการเงิน
2. รับทำงบการเงินย้อนหลัง
3.รับปรึกษางบปิดกิจการ

*บริการอื่น : ยื่นภาษี , รับทำ WorkPermit ,VISA , ติดต่อสรรพากร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง